GÓI DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

Giới hạn số lượng email gửi đi

STARTER

 • 60.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 990.000 VND

PRO

 • 150.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 1.900.000 VND

UPPER

 • 300.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 3.900.000 VND

ADVANCE

 • 600.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 5.900.000 VND

MAX

 • 1.000.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 1 tháng
 • 7.900.000 VND

Event & Sponsorship Marketing

Cần hỗ trợ Quảng bá và Vận động Tài trợ?