Hình thức gửi email nào sẽ đến hòm thư đến nhiều hơn?

/, Kiến thức Email Marketing/Hình thức gửi email nào sẽ đến hòm thư đến nhiều hơn?