GÓI DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

Giới hạn số lượng email gửi đi

STARTER

 • 50.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 1.000.000 VND
Đăng ký

PRO

 • 100.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 2.000.000 VND
Đăng ký

UPPER

 • 200.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 3.500.000 VND
Đăng ký

ADVANCE

 • 500.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 6.500.000 VND
Đăng ký

MAX

 • 1.000.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 9.000.000 VND
Đăng ký

GÓI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG/ THÁNG

KHÔNG giới hạn số lượng email gửi đi

SMALL

 • 10.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 1.000.000 VND
Đăng ký

MEDIUM

 • 20.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 2.000.000 VND
Đăng ký

EXTRA

 • 30.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 3.000.000 VND
Đăng ký

LARGE

 • 50.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 4.500.000 VND
Đăng ký

SUPPER

 • 100.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 8.000.000 VND
Đăng ký

Event & Sponsorship Marketing

Cần hỗ trợ Quảng bá và Vận động Tài trợ?

CONTACT US