Email đầu tiên: linh hồn của chiến lược email marketing

Email đầu tiên gửi đến khách hàng (welcome email) được [...]