Hình thức gửi email nào sẽ đến hòm thư đến nhiều hơn?

Khi được hỏi về việc nên gửi email dạng html [...]